List of Articles
번호 제목 일정시작 일정종료 배경색 일정확인 반복주기 반복단위 시간대
788 추수하는 교회 집회 2014-05-25  2014-05-25      1일(단위)   
787 성남제일교회 강의 2014-05-24  2014-05-24      1일(단위)   
786 광석교회 웃음터치집회 2014-05-18  2014-05-18      1일(단위)   
785 사동교회 강의 2014-05-17  2014-05-17      1일(단위)   
784 신일교회 경로잔치 2014-05-13  2014-05-13      1일(단위)   
783 정책설명회 2014-05-12  2014-05-12      1일(단위)   
782 화정교회 웃음터치집회 2014-05-11  2014-05-11      1일(단위)   
781 서울북노회어린이대회 2014-05-10  2014-05-10      1일(단위)   
780 여주동지방 집회 2014-05-06  2014-05-06      1일(단위)   
779 신흥동교회 웃음터치집회 2014-05-04  2014-05-04      1일(단위)   
778 곤지암지방 어르신 효도잔치 2014-04-28  2014-04-28      1일(단위)   
777 영천중앙교회 웃음터치 집회 2014-04-27  2014-04-27      1일(단위)   
776 이천지방 어린이 연합집회 2014-04-26  2014-04-26      1일(단위)   
775 추수하는 교회 웃음터치 집회 2014-04-20  2014-04-20      1일(단위)   
774 한영신학교 목회자 집회 2014-04-18  2014-04-18      1일(단위)   
773 강남순복음교회 전도집회 2014-04-13  2014-04-13      1일(단위)   
772 총신대 강의 2014-04-12  2014-04-12      1일(단위)   
771 인천북지방 여선교회 계삭회 2014-04-08  2014-04-08      1일(단위)   
770 중국교회 지도자 집회 2014-04-07  2014-04-07      1일(단위)   
769 신정교회 웃음터치집회 2014-04-06  2014-04-06      1일(단위)