List of Articles
번호 제목 일정시작 일정종료 배경색 일정확인 반복주기 반복단위 시간대
508 서울세미나 2012-02-01  2012-02-29      1.일(단위)   
507 웃음전도법 8차세미나 2012-01-30             
506 웃음전도법 9차세미나 2012-01-31             
505 행복한교회 세미나 2012-01-31             
504 오천교회 집회 2012-01-19             
503 순복음엘림교회 집회 2012-01-28             
502 선하고 아름다운교회 집회 2012-01-19  2012-01-26      1.일(단위)   
501 영일교회 세미나 2012-01-18  2012-01-25      1.일(단위)   
500 동탄시온교회 집회 2012-01-17             
499 양천지방 집회 2012-01-17             
498 대구공항교회 집회 2012-01-08             
497 통합측 캠프 집회 2012-01-13             
496 예산제일교회 집회 2012-01-10             
495 대전제일교회 집회 2012-01-09             
494 대전극동방송 생방송 2012-01-10             
493 영일교회 세미나 2012-01-30             
492 숭의교회 집회 2012-01-16             
491 양천지방 집회 2012-01-16             
490 영일교회 세미나 2012-01-16             
489 수원성교회 세미나 2012-01-07  2012-01-28      1.일(단위)