List of Articles
번호 제목 일정시작 일정종료 배경색 일정확인 반복주기 반복단위 시간대
528 여의도순복음교회 2012-02-24             
527 인천집회 2012-02-24             
526 단양 남지방 집회 2012-02-24             
525 인천대학교 집회 2012-02-23             
524 매화교회 집회 2012-02-23             
523 웃음전도법 집회(원주) 2012-02-07             
522 천호동 성결교회 집회 2012-02-18             
521 대전극동방송 2012-02-21             
520 제주도노회 집회 2012-02-20             
519 예수사랑캠프 집회 2012-02-27             
518 당진감리교회 웃음전도법 2012-02-26             
517 신성교회 웃음전도법 2012-02-26             
516 통영미수교회 웃음전도법 2012-02-19             
515 영동제일교회 웃음전도법 2012-02-12             
514 동아리특강 2012-02-04             
513 웃음전도법(전주) 2012-02-03             
512 수원성세미나 2012-02-04  2012-02-25      1.일(단위)   
511 일산세미나 2012-02-02  2012-02-23      1.일(단위)   
510 대전세미나 2012-02-07  2012-02-28      1.일(단위)   
509 서울세미나 2012-02-06  2012-02-27      1.일(단위)